Bronze Cover Plan

Premium

Husband and wife under 60 years of age and children under 21 years of age – R40 family

Extended dependents – R25

Benefits

• Removal of Deceased and documentation
• Storage
• Preparation and Dressing of Deceased
• Furnished Caramel Casket
• Hearse
• Wooden Cross
• Hymn Sheets (100)
• Fresh Flowers – Coffin Spray
• Cash Refund R1500

 

Bronze

Kukhokhwa Kanje:

Ubaba no Mama abaneminyaka engaphansi kuka 60 weminyaka nezingane ezineminyaka engaphansi kuka 21 weminyaka uR40.00 umndeni. Uma ufana umuntu kusuka ku 21 kuya ku 60 R25.00

Izinzuzo

• Ukulandwa komzimba nqulungiswa kwencwadi yokushona
• Ukugcinwa komzimba
• Ukugezwa nokugqokiswa komzimba
• Ikhaskthi (Caramel)
• Imoto yomngcawabo
• Isiphambano
• Uhlelo lomngwabo (100)
• Imbali yebhokisi
• Nemali R1500

<