Gold Cover Plan

Premium

Husband and wife under 60 years of age and children under 21 years of age – R110 family

Extended dependents – R45

Benefits

• Removal of Deceased and documentation
• Storage
• Preparation and Dressing of Deceased
• Furnished 4 Tier Casket
• Hearse
• Wooden Cross
• Hymn Sheets (200)
• Fresh Flowers – Coffin Spray
• Cash Refund R1500
• Grave Equipment (Mats, Machine, Tent, Chairs and Water)
• Catering (R3750)
• Tent, Chairs and Table – Home (R750)
• Bus (R1000)
• Grave (R1500)

Gold

Kukhokhwa kanje

Ubaba noMama abneminyaka engaphansi kuka 60 weminyaka nezingane ezineminyaka engaphansi kuka 21 weminyaka uR110-00 umdeni. Uma ufuna ukufaka umuntu kusuka ku21 kuya ku60 R45-00

Izinzuzo

• Ukulandwa komzimba nqulungiswa kwencwadi yokushona
• Ukugcwinwa komzimba
• Ukugezwa nokugqokiswa komzimba
• Ikhaskheti (4Tier)
• Imoto yomngcwabo
• Isipambano
• Uhlelo lomngcwabo (150)
• Imbali yebhokisi
• Nemai R1500-00
• Emathuneni (itende lomdeni, izihlalo, amadlelo no umshini, amanzi)
• Catering (Abantu abawu 250)
• Itende lase khaye, 150 izihlelo, 4 amatafula
• Ibhasi (R1000-00)
• Umgodi(R1500)