Premium

Husband and wife under 60 years of age and children under 21 years of age – R26 per month

Extended dependents

• 21 – 39 years = R3 | 65 – 70 years = R10
• 40 – 59 years = R4 | 71 – 74 years = R15
• 60 – 64 years = R5 | 75 – 80 years = R20

Benefits

• Removal and Registration (Durban & Surrounding)
• Storage
• Preparation corpse (Clothing to be provided)
• Coffin (Brown flat lid)
• Delivery of corpse (Durban & Surrounding)
• Transport of corpse (Church / Cemetery)
• R500 Cash benefit

RULES AND REGULATIONS

1. Two months advance premium due upon registration.
2. Waiting period of three months but six months for members over 70 years.
3. Only policy holders and dependents specified are covered.
4. Lapsing period of two months if the premium not paid.
5. If policy not mature or lapsed, a discount of 25% will be given on full funeral price.
6. Funerals are to be carried out by Wyebank Funeral Services only or else no benefits are given.
7. Doctor’s fees will be charged on home removal deaths.
8. Premiums to be adjusted to change of age.
9. Premiums will increase if dependents are added on depending on age group.
10. Benefits for children under 14 years is a complete funeral and R250 cash benefit.
11. Funerals for still born babies will be done only if mothers are fully covered principle members but no cash benefit.
12. People living in Durban and surrounding areas are only covered.
13. Cash can added to change coffin.
14. Funerals can be done out of Durban area but an extra charge.
15. Coffins can be changed at an extra charge at the time of death.
16. Children under 14 years to be buried from Monday to Friday only.
17. Funerals done on Sunday and Public Holidays will be charged as overtime.
18. Clients that need a special coffin to be made to accommodate their size will pay the difference. (Only if burial).
19. Members can only be covered in one policy. If members are covered in more than one policy by error, only premiums paid for that particular member will be refunded.
20. Burial Policy has n cash value.
21. All members added on after 3 months of joining, waiting period is 6 months.
22. Members have an immediate accident cover but no cash benefit is given if policy not mature. Only funeral is done.
23. Scheme Excludes Burial Or Cremation Fees.

WYEBANK FUNERAL SCHEME

Umasingcwabisana ukhokhelwa kanje”

Ubaba no Mama abaneminyaka engaphansi kuka 60 weminyaka, nezingane ezineminyaka engaphansi kuka 21 weminyaka uR25-00 umdeni. Uma ufuna ukufaka umuntu eminyaka kusukela ku 21 kuya ku80 wenyaka kanje.

21-39years - R3-00
40-59 years- R4-00
60-64years- R5-00
65-69years-R10-00
70-74years-R15-00
75-80years-R20-00

OKUTHOLAKALAYO

1. Ukulandwa komzimba nokulungiswa kwenewadi yokushona (ngaphakathi ethekwini namaphethelo)
2. Ukugcinwa komzimba (kungaba amasonto amabili)
3. Ukugezwa nokugqokiswa komzimba (izingubo ziletwa umdeni)
4. Ibhokisi (ifenisha e-brown flat lid)
5. Ukhuhanjiswa komzimba ekhaya (ngaphakhati ethekwini namaphethelo)
6. Ukuhanjiswa komzimba ekhaya esontweni nasemathuneni (ngaphakhati ethekwini namaphethelo)
7. Imali enguR500-00 (five hundred rands)

IMITHETHO

1. Uma ujoina ukhokela izinyanga izimbili
2. Uba ulunga eligcwele emuva kwezinyanga ezintathu noma ngabe ukhokhele izinyanga eziningi ngesikhati ujoina
3. Abaneminyaka engu 70 kuyaphezulu baba yiling eligcweleemva wezinynga eziwu 6
4. Abantu abangamalunga ilaba ababhalisile khuphela
5. Uma angakhokhelile izinyaka ezimbili umasingcwabisane uyaphela
6. Uma ushonelwa umasingcwabisane ungakhavhutwa uthola isaphulelo sika 25% emalini egcwele engaba uyayikhoka
7. Koshonele ekhaya kuba nemali ka dokotela oyikhokhayo
8. Umngcwabo wenziwa inkampani yase Wyebank Funeral Services khuphela ngale kwalokho akhuko litho olutholakalayo
9. Imali oyikhokhaya iyenyuka ngokhunuka kweminyaka yabanthu obajoinile
10. Uma ufaka omunye emva kwesikhati imali izanyuka kanti uzoba ilunga eligcwele emva kwezinga eziwu 6
11. Izingane ezineminyaka engaphanzi kuka 14 kuba umngwabo kanye noR250-00
12. Abantu abahlala ethekwini namaphethelo kuphela abangenela umasingcwabisane
13. Uma umuthu wako simsiya emakhaya siyamhambisa khodwa kuba nemali oyikhokhayo
14. Kuvumelekile ukushintsha ibhokisingokwengezamali ngaphezulu ngaleso sikhati usushonelwa
15. Izingane izineminyaka engaphansi kuka14 weminyaka zingcwatshwa phathi nezinsuku
16. Uma ungcawa ngesonto kuba imali oyikhokhaya ngoba asingcwabi ngamasonto
17. Uma emuntu wakho emukhulu khakhlu /emude khakhulu kuzokwenzezwa imali ngaphezulu ukuze athole ibhokisielimufanele Lokho kwenzeka ngalesosikhati usushonelwa
18. Akuvhumelekile ukhuthi umuntu afakwa kabili Uma kwenzekile ngephuta lowo ojoinile kamuva uyobuyiselwa imali eqondene nalowo muntu akade eseyikhokhile (uma kade ikhona)

WYEBANK FUNERAL SAVINGS CLUB

I-Wyebank Funeral Services isiphinde yaqhamuka nolunye uhlelo olusha Okuwuhle lokonga. IWyebank Savings Club

Sesiqale uhlelo lokudayisa izitembu zokonga eziqala kuR10-00. Uzothenga izithembu ungokungamandla akho sizozinama thisela ekhadini

Lemali yezitembu uzoyisebenzisa ngesikhathi usushonelwa, kuzoba kuwena ukhuthi kanjani kungaba ukwengeza ebhokisi, ithende,umgodi, dus okanye sikubuyisele ukheshi wakhounjengoba unjalo.

Siyaxolisa uma ulahlekelwa yicard lezizintembu ngeke sikwazi lezitembu ukukubuyisela izithembu ubukade usuzithengile

INGOZI

Uma ilunga lishona ngengozi kusukela osukwini ojoyine ngalo siyhakungcwabela khodwa uR500-00 awutholakali khodwa ubulunga bakho mabungwele futhi akhoke kahle uyatholakala.


<